Chương trình dạy nghề miễn phí "Điện tử căn bản cho người mới bắt đầu" đăng ký theo form bên dưới.

Các bạn muốn tham gia lớp “Điện tử căn bản cho người mới bắt đầu” Các bạn muốn tham gia lớp “Điện tử căn bản cho người mới bắt đầu” Các bạn muốn tham gia lớp “Điện tử căn bản cho người mới bắt đầu” Lớp học sẽ củng cố thêm cho bạn nắm vững kiến th

Các bạn muốn tham gia lớp “Điện tử căn bản cho người mới bắt đầu” Các bạn muốn tham gia lớp “Điện tử căn bản cho người mới bắt đầu” Các bạn muốn tham gia lớp “Điện tử căn bản cho người mới bắt đầu” Lớp học sẽ củng cố thêm cho bạn nắm vững kiến thức về 20 linh kiện. ớp học sẽ củng cố thêm cho bạn nắm vững kiến thức về 20 linh kiện. ớp học sẽ củng cố thêm cho bạn nắm vững kiến thức về 20 linh kiện. Bạn được học miễn phí trong 2 tuần thông qua phần mềm Zoom do kỹ sư Xuân Vĩnh dạy trực tiếp. Bạn được học miễn phí trong 2 tuần thông qua phần mềm Zoom do kỹ sư Xuân Vĩnh dạy trực tiếp. Bạn được học miễn phí trong 2 tuần thông qua phần mềm Zoom do kỹ sư Xuân Vĩnh dạy trực tiếp.

Bạn kích vào đường dẫn trong phần mô tả video bên dưới để đăng ký tham gia khóa học. Bạn kích vào đường dẫn trong phần mô tả video bên dưới để đăng ký tham gia khóa học. Bạn kích vào đường dẫn trong phần mô tả video bên dưới để đăng ký tham gia khóa học. Các bạn muốn tham gia lớp “Điện tử căn bản cho người mới bắt đầu”. Các bạn muốn tham gia lớp “Điện tử căn bản cho người mới bắt đầu” Các bạn muốn tham gia lớp “Điện tử căn bản cho người mới bắt đầu” Lớp học sẽ củng cố thêm cho bạn nắm vững kiến thức về 20 linh kiện. Lớp học sẽ củng cố thêm cho bạn nắm vững kiến thức về 20 linh kiện. Lớp học sẽ củng cố thêm cho bạn nắm vững kiến thức về 20 linh kiện.

Bạn được học miễn phí trong 2 tuần thông qua phần mềm Zoom do kỹ sư Xuân Vĩnh dạy trực tiếp.. Bạn được học miễn phí trong 2 tuần thông qua phần mềm Zoom do kỹ sư Xuân Vĩnh dạy trực tiếp.. Bạn kích vào đường dẫn trong phần mô tả video bên dưới để đăng ký tham gia khóa học.. Bạn kích vào đường dẫn trong phần mô tả video bên dưới để đăng ký tham gia khóa học.. Bạn kích vào đường dẫn trong phần mô tả video bên dưới để đăng ký tham gia khóa học.. Bạn kích vào đường dẫn trong phần mô tả video bên dưới để đăng ký tham gia khóa học.. Các bạn muốn tham gia lớp “Điện tử căn bản cho người mới bắt đầu”. Các bạn muốn tham gia lớp “Điện tử căn bản cho người mới bắt đầu”. Các bạn muốn tham gia lớp “Điện tử căn bản cho người mới bắt đầu”. Các bạn muốn tham gia lớp “Điện tử căn bản cho người mới bắt đầu”. Các bạn muốn tham gia lớp “Điện tử căn bản cho người mới bắt đầu”.

Lớp học sẽ củng cố thêm cho bạn nắm vững kiến thức về 20 linh kiện. Lớp học sẽ củng cố thêm cho bạn nắm vững kiến thức về 20 linh kiện. Lớp học sẽ củng cố thêm cho bạn nắm vững kiến thức về 20 linh kiện. Lớp học sẽ củng cố thêm cho bạn nắm vững kiến thức về 20 linh kiện. Lớp học sẽ củng cố thêm cho bạn nắm vững kiến thức về 20 linh kiện. Lớp học sẽ củng cố thêm cho bạn nắm vững kiến thức về 20 linh kiện. Bạn được học miễn phí trong 2 tuần thông qua phần mềm Zoom do kỹ sư Xuân Vĩnh dạy trực tiếp. Bạn được học miễn phí trong 2 tuần thông qua phần mềm Zoom do kỹ sư Xuân Vĩnh dạy trực tiếp. Bạn được học miễn phí trong 2 tuần thông qua phần mềm Zoom do kỹ sư Xuân Vĩnh dạy trực tiếp.

Bạn được học miễn phí trong 2 tuần thông qua phần mềm Zoom do kỹ sư Xuân Vĩnh dạy trực tiếp. Bạn được học miễn phí trong 2 tuần thông qua phần mềm Zoom do kỹ sư Xuân Vĩnh dạy trực tiếp. Bạn kích vào đường dẫn trong phần mô tả video bên dưới để đăng ký tham gia khóa học. Bạn kích vào đường dẫn trong phần mô tả video bên dưới để đăng ký tham gia khóa học. Bạn kích vào đường dẫn trong phần mô tả video bên dưới để đăng ký tham gia khóa học. Bạn kích vào đường dẫn trong phần mô tả video bên dưới để đăng ký tham gia khóa học. Bạn kích vào đường dẫn trong phần mô tả video bên dưới để đăng ký tham gia khóa học.

https://www.youtube.com/watch?v=ZCWkDT2Ihg0

https://youtu.be/ZCWkDT2Ihg0Các bạn muốn tham gia lớp “Điện tử căn bản cho người mới bắt đầu” Các bạn muốn tham gia lớp “Điện tử căn bản cho người mới bắt đầu” Các bạn muốn tham gia lớp “Điện tử căn bản cho người mới bắt đầu” Lớp học sẽ củng cố thêm cho bạn nắm vững kiến th