Danh mục Công nghệ

DeepLearning để làm gì ?

Việc học sâu là gì và nó có ích gì vì vậy lý do chính của thử thách quan trọng cho Học sâu là một giải pháp là giải pháp này lần đầu tiên được thể hiện rõ ràng trong…

Phương pháp thay thê

Trong thực tế, ta không đểý đến một số chi tiết kỷ thuật nhất định khi phát biểu và giải quyết các phép truy toán. Một ví dụ tốt về một chi tiết thường được xem nhẹ đó là giả…

Tách các phép lấy tổng

Một cách để có các cận dựa trên một phép lấy tổng khác đó là diễn tả chuỗi dưới dạng tổng của hai hay nhiều chuỗi bằng cách phân hoạch [partitioning] miền của chỉ số rồi định cận từng chuỗi…

Sự Tăng trưởng của Các hàm

Hệ ký hiệu tiệm cận Các ký hiệu mà ta dùng để mô tả thời gian thực hiện tiệm cận của một thuật toán được định nghĩa theo dạng các hàm có các lĩnh vực là tập hựp các số…