Phương pháp thay thê

Trong thực tế, ta không đểý đến một số chi tiết kỷ thuật nhất định khi phát biểu và giải …

Tách các phép lấy tổng

Một cách để có các cận dựa trên một phép lấy tổng khác đó là diễn tả chuỗi dưới dạng …