Tách các phép lấy tổng

Một cách để có các cận dựa trên một phép lấy tổng khác đó là diễn tả chuỗi dưới dạng tổng của hai hay nhiều chuỗi bằng cách phân hoạch [partitioning] miền của chỉ số rồi định cận từng chuỗi…

Sự Tăng trưởng của Các hàm

Hệ ký hiệu tiệm cận Các ký hiệu mà ta dùng để mô tả thời gian thực hiện tiệm cận của một thuật toán được định nghĩa theo dạng các hàm có các lĩnh vực là tập hựp các số…

Cách thiết kế các thuật toán

Có nhiều cách để thiết kế các thuật toán. Phương pháp sắp xếp chèn sử dụng cách tiếp cận gia^[incremental]: khi sáp xếp mảng con A[\.j – 1], ta chèn một thành phần A[ý] vào đúng chỗ của nó, cho…

Phân tích các thuật toán cơ bản

Phân tích một thuật toán thường hàm ý tiên liệu các tài nguyên mà thuật toán yêu cầu. Thỉnh thoảng, các tài nguyên như bộ nhớ, băng thông, hoặc các cổng logic là những yếu tô” được quan tâm hàng…

Thuật toán sắp xếp chèn là gì ?

Trước tiên, ta tìm hiểu phương pháp sắp xếp chèn[insertion sort],đây là một thuật toán hiệu quả để sắp xếp các thành phần có số lượng nhỏ. Kỹ thuật sắp xếp chèn làm việc giống như cách thức mà nhiều…